GAZOS INGATLANOK, ROMOS ÉPÜLETEK

A szabályozás célja elősegíteni a város területén a köztisztaság fenntartását, elérni a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.

Ingatlanok tisztántartása:

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.

Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:

  • az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő fű folyamatos kaszálása,
  • az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
  • az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása.

Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

  • az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
  • az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
  • az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

Ellenőrzés:

Aki az előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ez a magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek közigazgatási bírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtható.

Közigazgatási bírság felső határa: 2.000.000,- Ft
Helyszíni bírság felső határa: 50.000,- Ft