A KÖRÖS-TOROKI ÜDÜLŐTERÜLET RENDJE

A helyi szabályozás célja, hogy a Körös-toroki üdülőterület sajátos adottságaira figyelemmel zavartalan pihenést, fürdőzést, üdülést és szórakozást biztosítson Csongrád varos lakosai és az ide látogató vendégek számára. Az üdülőterület működésének részletszabályait az üzemeltető működési szabályzatban állapítja meg.

Magatartási szabályok:

 • Az üdülőtelkek gondozása, rendben tartása a tulajdonosok, illetve a bérlők kötelessége. Az üzemeltető az élet- és balesetveszélyes fákat előzetes értesítés után a tulajdonos, bérlő veszélyére és költségére kitermelheti, lecsonkolhatja.
 • Az üdülőterület közösségi szolgáltatásait, valamint a partfürdőt bárki igénybe veheti, aki fertőző betegségben nem szenved.
 • A partfürdő, a sétány, valamint az azt övező zöld felületek területére a partfürdő működési ideje alatt állatot (kivéve: vakvezető- és nyomozókutya) bevinni tilos.
 • A területen táborozni a kempingben lehet, kivéve a vízi túrázókat, akik a részükre kijelölt helyen költségtérítés mellett sátorozhatnak.
 • A játszótér csak rendeltetésének megfelelő célra használható.
 • Az üdülőtelkeken tüzet rakni – ha jogszabály nem tiltja – csak kellő óvatosság mellett megengedett, saját felelősségre. A közterületen tűzrakás tilos, kivéve a szervezett vízi-túrázók, az üzemeltető által kijelölt helyen, a tűzvédelmi szabályok betartásával.
 • Kerékpárt közterületen elhelyezni csak az erre kijelölt tárolóban lehet, a tárolón kívül falhoz, fához vagy kerítéshez támasztani tilos.
 • A sétányon kerékpározni, motorozni, quadozni vagy egyéb gépi vagy elektromos meghajtású járművel – kivéve a mozgássérültek által használt eszközöket – közlekedni tilos. Ezen szabály nem vonatkozik a sétány mellett fekvő üdülők tulajdonosaira és vendégeire, valamint nem vonatkozik a tiltás arra az esetre, ha az üzemeltető által megbízott személy a felsorolt járművekkel történő közlekedése munkavégzéséhez szükséges.
 • Tilos dohányozni a Körös-toroki üdülőterület homokfövenyén.

A Körös-toroki üdülőterületen működő vendéglátóhelyek a Körös-toroki Napok rendezvény idején az általuk bejelentett időpontig tarthatnak nyitva, ezen túlmenően:

 • június 1-től szeptember 15-ig

hétfőtől-péntekig:   legkésőbb 24 óráig,
szombaton                legkésőbb másnap 05 óráig, zeneszolgáltatás 4:30 óráig nyújtható,
vasárnap                    legkésőbb 23 óráig tarthatnak nyitva.

 • szeptember 16-tól május 31-ig

hétfőtől – csütörtökig:                  legkésőbb 23 óráig,
pénteken és szombaton:             legkésőbb 24 óráig,
vasárnap:                                         legkésőbb 22 óráig tarthatnak nyitva.

A fenti korlátozás nem vonatkozik a házasságkötés (lakodalom) alkalmából a vendéglátó üzletben tartott   rendezvényre.

A bejelentett, illetve az e rendeletben szabályozott záróra betartásáért a vendéglátóhely üzemeltetője felelős.A vendéglátóhely üzemeltetője, a rendezvény szervezője a vendéglátóhely, illetve a rendezvény területén köteles a vendégek, illetve a résztvevők életének és testi épségének védelme, valamint rend biztosítása érdekében a szükséges feltételeket biztosítani.

 • A partfürdőt gyermekek felügyelet nélkül 12 éves kortól látogathatják.
 • Az üdülőterületen kereskedelmi, szolgáltató, vagy vendéglátó üzlet a helyi építési szabályzatban foglaltak szerint létesíthető.
 • A közterületen árusítás, szolgáltatás, vendéglátó egységhez kapcsolódó előkert, vagy terasz létesítése – a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása mellett – az üzemeltető engedélyével az általa erre a célra kijelölt helyen történhet.
 • Hirdető vagy reklámtáblát közterületre kihelyezni az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján lehet. Ennek díja 2011-ben 100 Ft/m2/nap, az ezt követő években a díj összegét az infláció mértékét alapul véve az üzemeltető állapítja meg.
  Helyfoglalási díjak.docx 
 • A közterületen szemetelni tilos. A partfürdőn összegyűjtött szemét elszállítása, közösségi területen elhelyezett konténerek ürítése az üzemeltető feladata. A háztartásban, vagy üzleti tevékenység során keletkezett szemét elszállításáról a tulajdonosnak, illetve a bérlőnek kell gondoskodnia a hatályos helyi rendelet, vagy a hulladék szállítására és kezelésére jogosult szolgáltatóval kötött megállapodás szerint.
 • A tulajdonos a telkeken kialakított zárt szennyvízaknák szippantását köteles szükség szerint, de legalább évente, a szezon végén elvégeztetni.
 • Az üdülőtelkeken és az egyéb célú használók területén belüli közműhálózat és belső vízvezetékrendszer megóvása, fenntartása a tulajdonos, illetve a bérlő feladata.
 • Árvíz esetén minden tulajdonosnak, bérlőnek kötelessége szabaddá tenni a területen a víz áramlásának útját. Árvíz után minden tulajdonosnak, bérlőnek kötelessége a hordalék eltakarítása és elszállíttatása saját területéről a szezon kezdetéig.

A fentiek elmulasztása esetén a keletkezett kárért felelősséggel tartozik. Az okozott költséget köteles megfizetni.
Az utakról és egyéb közösségi területen ez a feladat az üzemeltetőt terheli. 

 • A tulajdonos, illetve bérlő köteles a tulajdona, bérleménye közterülettel érintkező határát esztétikus, egyértelmű módon /kerítés, sövény, stb./ megjelölni.

Ellenőrzés:

 A fenti szabályok megsértése esetén a Jegyző közigazgatási bírságot, a közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Közigazgatási bírság felső határa:   200.000,- Ft   természetes személy esetén
                                                                  2.000.000,- Ft   jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Helyszíni bírság felső határa: 50.000,- Ft