A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYAI

Közterület-használathoz engedély az alábbi célú igénybevételek esetén szükséges:

 • közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, 1 m2-nél nagyobb üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, fényreklám, cég- és címtábla elhelyezése,
 • helyhez kötött, vagy mozgatható hirdető-berendezés, reklámtábla, útbaigazító tábla, hirdetőoszlop, továbbá árubemutató vitrin, reklámzászló, reklámcélú építmény,
 • árusításra szolgáló pavilon, fülke, tricikli, guruló asztal, guruló kocsi, állvány, árusító automata,
 • tűzijáték kilövő berendezései és eszközei elhelyezésére,
 • közúton kívül gépjármű és utánfutó tárolása,
 • kerékpár tárolására szolgáló állvány vagy tartó, kivétel a Városellátó Intézmény által kihelyezettek, és a 6. § h./ pontjában foglaltak,
 • építési munkával kapcsolatos állvány, daru, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez, egyéb, az építkezéshez használt eszköz,
 • portré rajzolásához,
 • vendéglátó-ipari előkerthez,
 • kereskedelmi üzlet homlokzata előtti árusításra, kizárólag a kereskedelmi tevékenység folytatója részére,
 • közcélú, vagy nyilvános rendezvényekkel kapcsolatos kiállításokra, művészeti alkotások árusítására és egyéb árubemutatók céljára,
 • mozgóárusításra, mozgóboltra,
 • cirkuszi, mutatványos tevékenységhez,
 • lakodalmi sátor elhelyezésére,
 • közművek esetében építéshez, karbantartáshoz, javítást meghaladó rekonstrukciós munkához, valamint a 48 órát meghaladó hibaelhárításhoz és javításhoz,
 • tüzelő- és terménytároláshoz (5 napon túl, legfeljebb 30 napig),
 • közterületi értékesítéshez (csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. r. /továbbiakban kormányrendelet/ 12. §. (1) bekezdése alapján a rendelet 5. számú mellékletében felsorolt termékek),
 • az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek árusítására (ünnepet megelőző 20 napban),
 • rendezvényhez,
 • aláírás-gyűjtés céljára szolgáló asztal, stand elhelyezése (változó helyekre is),
 • pihenőhely utcai árusítás nélkül /kerti bútor, utcabútor, napernyő, stb./
 • horgászmóló, csónak, ladik.

Nem adható engedély a közterület használatára:

 • köztéri alkotások, szobor, emlékművek, díszkertek, köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, közút-tartozék, élőfák és haszonnövényzet reklám céljára történő igénybevételére,
 • ha közérdekű tevékenységeket, a közterület rendeltetésszerű használatát akadályozza, élet- és balesetveszélyt okoz, vagy rontja a városképet,
 • szemét- és hulladék tárolására /kivétel a konténerben tárolt szemét, ill. a szervezett lomtalanítási akciók,/
 • építési törmelék tárolására egy hónap időtartamon túl,
 • közmű építéséhez, a műszaki szükségességen túli időtartamra,
 • olyan tevékenységre, amely a környezetre káros, vagy a közbiztonságot veszélyezteti,
 • üzemképtelen jármű tárolásához, járműjavításához,
 • közterület felületének reklám céljára történő átalakítására, festésére, mázolására,
 • tüzelő- és terménytárolásra I. körzetben,
 • a kormányrendelet 5. számú mellékletében felsorolt termékek körén kívüli termékek értékesítéséhez, bemutatásához,
 • ha az érintett szakhatóság és útkezelő nem járul hozzá.

Nem kell engedélyt kérni a közterület használatára:

 • A lakossági hozzájárulással történő járdaépítéshez, és az ahhoz szükséges anyagtároláshoz (de annak időtartama maximum 6 hónap lehet).
 • Közművek esetében a közműbekötéshez, valamint az azonnali hibaelhárításhoz és javításhoz, amennyiben az a 48 órát nem haladja meg. (a Polgármesternél a hiba-feltárás időpontjában, írásban be kell jelenteni a javítás várható időpontjának megjelölésével)
 • A közúti közlekedés szervezéséhez úttartozékok és irányítási célt szolgáló berendezések elhelyezéséhez.
 • Élet- és balesetveszély elhárításához.
 • Fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha az nem reklámcélt szolgál.
 • Állami és önkormányzati szervezésű rendezvényekhez.
 • Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, köztárgyak építésével kapcsolatos közterület használathoz.
 • Intézmények által kerékpár tárolására kihelyezett állvány elhelyezésére az útkezelő hozzájárulásával,
 • Szeméttároló konténer kihelyezéséhez az útkezelő hozzájárulásával.
 • A volt Petőfi utcai piac területén kialakított árusítóhelyen legfeljebb 3 m2 terület igénybevételéig saját termelésű zöldség, gyümölcs és virág értékesítéséhez.
 • üzemképtelen jármű mellékútvonalon történő tárolásához legfeljebb 10 napig.

FIGYELEM! A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT DÍJA KÖRZETENKÉNT ELTÉRŐ!

A térkép és a díjak az alábbi linkeken érhetőek el:

– körzetek
– díjtáblázat
– kérelem közterület-használathoz

Ellenőrzés
Aki a közterületet nem megengedett célokra veszi igénybe, felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az eredeti állapot helyreállításról, a használó költségére és veszélyére, a Jegyző intézkedik.

Közigazgatási bírság felső határa: 2.000.000,- Ft
Helyszíni bírság felső határa: 50.000,- Ft